MANNA lOGO V2
27 3 月, 2024

人心不朽但無奈機械壞

近來大家應該都見到好多老字號或者連鎖餐廳執, 大家放心我地唔係想執, 但係我地又真係面對緊一個大困難。就係我地4個地方嘅廚房機件爐具裝修都老化又或者爛得好緊要, 我地再唔處理就真係想做落去都難, 就好似觀塘為例子, 我地咁多年都無錢去執整, 現時雪櫃都壞左3部, 佢地現時只係一個雪櫃樣嘅櫃。抽氣喉因為濕氣太重老化到穿左個大窿, 要準備全條換哂等等, 而呢D都只係我地需要更換嘅冰山一角。

 

MANNA整個事工都同廚房餐廳有唔小關聯, 特別係我地廚房係提供緊好多工作位置俾能力相對弱小小嘅朋友同更新人仕, 所以我地一直雖然話我地係最不務正業嘅餐廳, 都係都好想保得住餐廳嘅元素, 而大家其實都一直好支持我地, 只係當我地有資源嘅時候, 我地就總係發現到更有需要嘅群體, 令到我地將可以更換機件嘅資源轉放左去事工上。

 

我地計過我地咁多個地方需要重新小型裝修同更換新爐具的話, 都真係需要一筆大錢, 過往大家嘅捐款奉獻我地都用鬼哂係我地嘅受惠朋友同事工上, 如大家知道一樣我地機構一直都係如同個名一樣MANNA, 日日清。今一次如果講明係需要錢去裝修同換設備, 我自己真係有尷尬, 因為過去我地仲成日講我地係接近無Admin Cost。但我地都無可奈何, 因為我地整過MANNA事工, 係召命上都真係唔可以無左餐飲果Part, 而有餐飲就無可能無廚房。

 

我地仍然想好好做落去, 如果你有感動幫我地走過呢一關的話, 以下係我地奉獻資料:

感謝您對嗎哪事工的支持,以下是我們的銀行資料

 

帳號名稱:Manna Grace Limited

中國銀行: 012-88720101-576

恒生銀行: 244-292462-883

轉數快: 6688121

支票抬頭:Manna Grace Limited

郵寄地址:葵涌大連排道21-33號宏達工業中心1319, 嗎哪事工

 

捐款後,煩請

1.把轉賬收據或截圖 WhatsApp到 66360121,或電郵到 manna.ministry.asia@gmail.com

2.提供您的全名,電郵及電話

我們會盡快於下個月20號前把免稅收據發回給您~~如有任何疑問,可致電6636 0121或電郵到manna.ministry.asia@gmail.com查詢。

再次感謝您願意與我們同行