MANNA lOGO V2
12 10 月, 2023

觀塘Manna Open Day

社關事奉到有D迷網? 想開始同社區結連又唔知應該點開始好? 不如聽下神蹟故事沖起一下。10月14號星期六朝早10點到11點, MANNA會響應unbox活動, 會同大家全面分享下好多人都想知嘅野, 例如MANNA當日點開始? 有咩神蹟經歷過? 事工為咩發展到咁多樣化? 點樣可以個個月蝕到60萬? D錢用左去邊? 又點樣頂到宜家? 如果時間可以的話, 我地仲會用經驗分享下到底社會服務同基督教社關其實個分別係邊。
費用全免, 當然都歡迎你地幫襯我地食住早餐聽我地講故仔。