MANNA lOGO V2
Manna Project

關於 MANNA 。 嗎哪

我們藉服務行出見證,讓福音走出教會。

Manna嗎哪名字的起源是在古代以色列人出埃及時,在40年的曠野生活中,上帝賜給他們的食物,每天降下,亦必須天收取,這指明經歷基督作我們生命的供應,必須是每日及持續的。正如我們的服務重心,是建立關係和持續經歷。 Manna除了會於餐飲上營商外,亦會使用我們得到的資源參與外傭, 社區及教會工作,包括青少年服務及老人服務。

我們的異象使命​

以一個可以自給自足及可持續發展的經營模式,藉由餐廳作平台,接觸扶助社區貧窮弱勢,同時成為社區與教會的連接橋樑。

餐廳能接觸不同層面及界別的朋友街坊。我們亦會透過食物支援和社區關懷服務,與社區建立持續關係,樹立基督愛鄰舍憐憫貧窮的精神,讓嗎哪降在香港。 我們藉服務行出見證,讓福音進到社區。

多元化服務平台

作為活動地點,餐廳對於初信者及未信者而言,更能夠令他們放鬆及接受,所以我們有機會接觸更多不同層面的對像,例如無家者、印尼女傭、更新青年、老人、失業朋友及劏房家庭等等,從而支援到更多社區組織。

餐廳膳食事工

我們期望可以透過食物和關心, 一步步建立關係及社區鄰舍連繫精神, 守望鄰舍建立扎實的關係, 令社區感覺到Manna的愛。同時亦希望透過不同支援, 協助區內人仕走過難關, 希望令區內明白教會是一個會以口傳愛同時都會實際提供援肋的地方。

食物支援及社關服務

目前我們全天候都有提供食物支持予基層朋友, 按需要以成本價錢及至免費提供飯菜, 當中以有需要家庭及正接受政府資助朋友為主, 無家者及不同社會弱勢都是我們的支援對象, 到目前為止我們月平均支援近15000份優惠及免費飯餐,受惠群組由觀塘區到深水埗區。另外我們更會定期到社區派發物資, 一步步和街坊建立互助關係。

About Manna (3)

信任及高機動文化

令餐廳超出餐廳的功能,
成為有如一個小型社區會堂的存在。

以社區需要為服務發展主軸, 我們以「先幫助, 後檢討」的文化服務社區, 並從中結合不同資源, 如中醫義診, 青少年音樂班, 及以基層家庭為對像的活動等等。

About Manna (2)
About Manna (4)

喺度食一餐飯,就等於資助一位有需要的朋友喺到食飯,亦都支持緊我哋在職培訓,你嘅同行參與對我哋最重要。

About Manna (7)
About Manna (6)

同工核心價值

我們的團隊除有一般餐廳營運技能外,亦以工作中實踐聖經教導為目標,著重互相造就,知識共享,愛及包容。

只是在你們中間不是這樣,
你們中間誰願意為大,就必作你們的用人,
在你們中間誰願意為首,
就必作眾人的僕人(馬可10:43)

我們以基督徒為團隊核心,再聘請社會上有需要的朋友,目前我們有7成同工是從來沒有餐廳經驗的, 我們團隊由更新青年,精神復康人仕, 失去部份工作能力人仕等組成, 我們透過分享餐廳的服務社區的目標及工作技能,員工小組等慢慢令同事更了解我們的信仰及服務理念。

About Manna (8)